Życie zawodowe jest pełne "czasopochłaniaczy".

Mnóstwo czasu zajmują działania, które są obowiązkiem każdej spółki. Aż chciałoby się o nich czasem zapomnieć…

Taka ignorancja mogłaby jednak otworzyć biznesową puszkę Pandory i rozłożyć firmę na łopatki.

My na to nie pozwolimy.

Wesprzemy Cię m.in. w zakresie rejestracji czy też aktualizacji spółek poprzez systemy teleinformatyczne:

  • w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
  • w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Proces odbywa się w formie online, bez konieczności wychodzenia z domu czy biura.

Z naszą pomocą unikniesz niepotrzebnych błędów, kosztów i rozczarowań – jednocześnie przyspieszysz drogę do celu.

Zapoznaj się z naszą ofertą i daj znać, jak możemy Cię wesprzeć w Twoich
działaniach.

1) Zakładanie spółki przez S24 składające się z poszczególnych etapów:
a) ustalenia z klientem odnośnie do zakładanej spółki,
b) ankieta zawierająca niezbędne do założenia spółki informacje,
c) przygotowanie dokumentów koniecznych do założenia spółki:
i) przygotowanie umowy spółki,
ii) przygotowanie oświadczenia o wniesieniu kapitału,
iii) przygotowanie listy wspólników,
iv) przygotowanie oświadczenia, czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
v) przygotowanie listy adresów do doręczeń członków organu lub osób uprawnionych do powołania zarządu,
vi) przygotowanie listy adresów do doręczeń osób reprezentujących spółkę, likwidatorów lub prokurentów;
d) przesłanie wszystkich dokumentów do podpisu klienta i wspólników,
e) przygotowanie wniosku o założenie spółki w KRS,
f) wysłanie wniosku do KRS,
g) informowanie klienta o otrzymanej decyzji,
h) w przypadku odrzucenia wniosku przez KRS - korekta / uzupełnienie braków.

2) Zgłoszenie Beneficjenta Rzeczywistego:
a) przygotowanie struktury spółki
b) analiza wszystkich beneficjentów spółki
c) przygotowanie zgłoszenia beneficjentów w CRBR
d) przesłanie do klienta pliku xml do elektronicznego podpisu
e) wysłanie zgłoszenia beneficjentów do CRBR
3) Zgłaszanie zmian w Beneficjencie Rzeczywistym:
a) przygotowanie analizy beneficjentów spółki - w przypadku zmian w zarządzie lub wspólnikach
b) przygotowanie zgłoszenia zmian Beneficjentów Rzeczywistych w CRBR, które należy zameldować po zmianach w KRSS
c) przesłanie do klienta pliku xml do elektronicznego podpisu
d) wysłanie zgłoszenia beneficjentów do CRBR

4) Zgłaszanie zmian w KRS przez S24 - takie jak:
a) zmiana adresu spółki
b) zmiana wspólników / udziałowców
c) zmiany dot. nabycia / sprzedaży udziałów
d) zmiany PKD
e) zmiany zapisów umowy spółki
f) inne zmiany, które można wykonać przez S24
5) Zgłaszanie zmian w KRS przez PRS - takich jak:
a) zmiana adresu spółki
b) zmiana wspólników / udziałowców
c) zmiany dot. nabycia / sprzedaży udziałów
d) zmiany PKD
e) zmiany zapisów umowy spółki
f) inne zmiany, które można wykonać przez PRS

6) Spółkom komandytowo - akcyjnym proponujemy:
a) zorganizowanie Walnego Zgromadzenia u notariusza (umówienie spotkania wszystkich wspólników w kancelarii notarialnej)
b) przygotowanie niezbędnych dokumentów:
i) wyciąg z rejestru akcjonariuszy,
ii) tekst jednolity,
iii) projekt protokołu,
c) wysłanie sprawozdania do RF
7) Spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowym proponujemy:
a) zorganizowanie Walnego Zgromadzenia on-line
b) zapewnienie protokolanta
c) przygotowanie dokumentów - uchwał i protokołu
d) przekazanie dokumentów po Walnym Zgromadzeniu do podpisu
e) wysłanie sprawozdania wraz z załącznikami do RF

8) Przygotowanie niezbędnych dokumentów do sprawozdania finansowego otrzymanego od klienta oraz przekazanie do RF (także braki w latach poprzednich):
a) protokół zgromadzenia wspólników
b) uchwała o przyjęciu sprawozdania
c) uchwała o podziale zysku / pokryciu straty
d) uchwała o udzieleniu absolutorium
e) wysłanie sprawozdania wraz z załącznikami do RF
9) Złożenie sprawozdania finansowego do RF wraz z załącznikami otrzymanymi od klienta (także braki w latach poprzednich):
a) złożenie sprawozdania za dany rok
b) złożenie uchwały o przyjęciu sprawozdania za dany rok
c) złożenie uchwały o podziale zysku / pokryciu strat

10) Przygotowanie uchwał dla Kancelarii Notarialnej (dotyczących sprawozdań)
11) Przygotowanie i aktualizacja tekstu jednolitego umowy spółki (Statut spółki) - na podstawie dokumentów dostarczonych przez klienta.
12) Prowadzenie spółki klienta w naszym systemie REPO:
a) przedstawienie działania systemu elektronicznego REPO
b) dodanie osoby do REPO (zarząd, wspólnik)
c) monitorowanie w IMSiG i Infoveriti
d) aktualizacja firmy zgodnie ze zmianami w KRS
e) zbiór dokumentów